Posts Categorized: Aloitteita ja lausuntoja

Kontula: Lastensuojelulaitokset katsastukseen

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula jättää toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan vuosittaisten määräaikaistarkastusten järjestämiseksi lasten ja nuorten sijaishuoltopaikkoihin. – Vaikka lastensuojelulakiin kirjatut valvontavelvoitteet ovat varsin kattavat, käytännössä valvonnassa on kuitenkin vakavia puutteita. Jos kerran ajoneuvoillakin on määräaikaiset katsastusajat, miksei vastaava järjestelmää voisi ulottaa koskemaan myös sijaishuoltopaikkoja, Kontula kysyy. Esimerkiksi oikeusasiamiehen tekemissä sijaishuollon tarkastuksissa on toistuvasti ilmennyt lasten nöyryyttävää […]

[ Lue lisää → ]

Suomesta tasa-arvoisen työelämän kärkimaa – Tuodaan #MeToo-liikkeen saavutukset suomalaiseen työelämään

Miksi #MeToo-liikettä tarvitaan työelämään? #MeToo-liike pyyhkäisi maailman yli kovalla voimalla kitkien häirintää ja parantaen sukupuolten välistä tasa-arvoa. Nyt tarvitaan lainsäädäntöä, jotta liikkeen saavutukset saadaan tuotua myös suomalaiseen työelämään. Vasemmistoliitto haluaa nostaa Suomen seuraavan hallituskauden aikana tasa-arvoisen työelämän kärkimaaksi. Sukupuolten välisessä tasa-arvossa on vielä paljon korjattavaa. 38 prosenttia suomalaisista naisista on kokenut seksuaalista häirintää työpaikallaan. Suomessa […]

[ Lue lisää → ]

Toimenpidealoite työttömyysturvan karenssijärjestelmän lopettamiseksi

Toimenpidealoite työttömyysturvan karenssijärjestelmän purkamiseksi Eduskunnalle Työttömyysturvan karenssilla tarkoitetaan korvauksetonta määräaikaa, jonka työvoimaviranomainen määrää työttömyysturvalain 2 a luvun perusteella (työvoimapoliittisesti moitittava menettely). Karenssit vaihtelevat 15 päivästä 90 päivään moitittavasta menettelystä riippuen. Esimerkiksi työstä eroamisesta ilman perusteltua syytä seuraa 90 päivän karenssi ja työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytymisestä 60 päivän karenssi. Karenssit johtavat työttömien taloudellisen ahdingon syvenemiseen ja lisäävät […]

[ Lue lisää → ]

Kansanedustajat: Työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttava

Ryhmä kansanedustajia on jättämässä  Vasemmistoliiton Anna Kontulan johdolla lakialoitteen, jossa ehdotetaan työvoiman saatavuusharkinnasta luopumista. Kansanedustajat korostavat, että vaikka asia ei noussutkaan budjettiriihessä pöydälle, sitä on syytä pitää esillä. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään ennen oleskeluluvan myöntämistä EU:n ulkopuolelta tulevalle työntekijälle, onko työmarkkinoilla jo saatavilla sopivaa työvoimaa. Säätämisvaiheessa saatavuusharkinnan ajateltiin turvaavan Suomen työmarkkinoilla jo olevien työllistymismahdollisuuksia. Kontula […]

[ Lue lisää → ]

Lakialoite julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Eduskunnalle ALOITTEEN SISÄLTÖ Lakialoitteella ehdotetaan osatyökykyisten palkkatuen enimmäiskeston pidentämistä nykyisestä kahdesta vuodesta viiteen vuoteen. Muutokset tehtäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012). Ehdotuksella halutaan parantaa vamman tai sairauden vuoksi pysyvästi osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että osatyökykyisen korotetun palkkatuen (100 %:n tuki) nykyistä 12 kuukauden enimmäisaikaa pidennettäisiin 60 kuukauteen silloin, kun osatyökykyinen työllistyy yhdistyksen, […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton lausunto vaalilain muuttamisesta

Vasemmistoliiton lausunto vaalilain muuttamisesta ”Oikeusministeriössä on laadittu virkatyönä luonnos hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut (ulkosuomalaiset) ja vaalien aikaan ulkomailla tilapäisesti asuvat tai oleskelevat muut äänioikeutetut saisivat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaisi kirjeäänestysasiakirjat Suomesta esimerkiksi kotiinsa, ne saatuaan äänestäisi ja palauttaisi äänensä lähetekuoressa […]

[ Lue lisää → ]

lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Vasemmistoliiton lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräistä siihen liittyvistä muista laeista Vasemmistoliiton vastaukset ovat ISOILLA KIRJAIMILLA. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Vasemmistoliitto rp. 2. Mahdollistavatko tai tukevatko mielestänne esitettävät asiakastietolain muutokset sote-palvelujärjestelmän uudistusta riittävällä tavalla? * kyllä  KYLLÄ PÄÄOSIN  ei pääosin  ei  ei kantaa 3. Lain tarkoituksena olisi edistää sosiaali- ja […]

[ Lue lisää → ]

Toimenpidealoite digitaalisesta työkalupakista yrittäjille

Eduskunnalle Valtaosa suomalaisyrityksistä on alle 10 hengen mikroyrityksiä. Viime vuosina ovat uudetkin työpaikat syntyneet voittopuolisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Samaan aikaan myös itsensätyöllistäjien määrä on kasvanut tasaisesti. Itsensätyöllistäjiä, siis kokonaan tai osittain palkkatyösuhteen ulkopuolella omalla työllään itsensä elättäviä on jo yli 180 000. On viitteitä siitä, että erityisesti yritystoiminnan aloituksen ja nivelvaiheiden kynnystekijöitä vähentämällä olisi […]

[ Lue lisää → ]

Lausunto lakiesitykseen yksityisistä arkistoaineistoista

Lakiesityksen mukaan siirryttäisiin valtionavun maksamisessa ensisijaisesti yksityisten arkistoaineistojen säilyttämiseen ja käyttöön. Valtionapua ei enää perusteltaisi instituutioiden toimintaedellytysten turvaamisella, millä viitataan yksityisarkistojen kiinteistö- ja henkilökuluihin. On selvää, että arkistoaineiston säilyttäminen ja käyttö on tärkeää, mutta kuinka säilyttäminen ja käyttö onnistuu ilman seiniä ja osaavaa henkilökuntaa. Perusteluissa mainittu päämäärä ”valtionrahoituksen vaikuttavuuden” parantamistavoite ei täysin avaudu.

[ Lue lisää → ]

Lausunto kansallisesta säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmasta

Vasemmistoliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmasta ja tutkimuksen uudelleenjärjestelyistä. STUK:n johtava rooli säteilyturvallisuuden tutkimuksessa on ollut perusteltu tiedon kansallisen käytön näkökulmasta, mutta yhteistyön vahvistaminen yliopistojen ja kansainvälisten tutkimusverkostojen kanssa on erittäin tervetullutta.

[ Lue lisää → ]