Posts Categorized: Aloitteita ja lausuntoja

Kansanedustajat: Työvoiman saatavuusharkinnasta luovuttava

Ryhmä kansanedustajia on jättämässä  Vasemmistoliiton Anna Kontulan johdolla lakialoitteen, jossa ehdotetaan työvoiman saatavuusharkinnasta luopumista. Kansanedustajat korostavat, että vaikka asia ei noussutkaan budjettiriihessä pöydälle, sitä on syytä pitää esillä. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään ennen oleskeluluvan myöntämistä EU:n ulkopuolelta tulevalle työntekijälle, onko työmarkkinoilla jo saatavilla sopivaa työvoimaa. Säätämisvaiheessa saatavuusharkinnan ajateltiin turvaavan Suomen työmarkkinoilla jo olevien työllistymismahdollisuuksia. Kontula […]

[ Lue lisää → ]

Lakialoite julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Eduskunnalle ALOITTEEN SISÄLTÖ Lakialoitteella ehdotetaan osatyökykyisten palkkatuen enimmäiskeston pidentämistä nykyisestä kahdesta vuodesta viiteen vuoteen. Muutokset tehtäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin (916/2012). Ehdotuksella halutaan parantaa vamman tai sairauden vuoksi pysyvästi osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että osatyökykyisen korotetun palkkatuen (100 %:n tuki) nykyistä 12 kuukauden enimmäisaikaa pidennettäisiin 60 kuukauteen silloin, kun osatyökykyinen työllistyy yhdistyksen, […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliiton lausunto vaalilain muuttamisesta

Vasemmistoliiton lausunto vaalilain muuttamisesta ”Oikeusministeriössä on laadittu virkatyönä luonnos hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaalilakia siten, että ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut (ulkosuomalaiset) ja vaalien aikaan ulkomailla tilapäisesti asuvat tai oleskelevat muut äänioikeutetut saisivat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaisi kirjeäänestysasiakirjat Suomesta esimerkiksi kotiinsa, ne saatuaan äänestäisi ja palauttaisi äänensä lähetekuoressa […]

[ Lue lisää → ]

lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Vasemmistoliiton lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräistä siihen liittyvistä muista laeista Vasemmistoliiton vastaukset ovat ISOILLA KIRJAIMILLA. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Vasemmistoliitto rp. 2. Mahdollistavatko tai tukevatko mielestänne esitettävät asiakastietolain muutokset sote-palvelujärjestelmän uudistusta riittävällä tavalla? * kyllä  KYLLÄ PÄÄOSIN  ei pääosin  ei  ei kantaa 3. Lain tarkoituksena olisi edistää sosiaali- ja […]

[ Lue lisää → ]

Toimenpidealoite digitaalisesta työkalupakista yrittäjille

Eduskunnalle Valtaosa suomalaisyrityksistä on alle 10 hengen mikroyrityksiä. Viime vuosina ovat uudetkin työpaikat syntyneet voittopuolisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Samaan aikaan myös itsensätyöllistäjien määrä on kasvanut tasaisesti. Itsensätyöllistäjiä, siis kokonaan tai osittain palkkatyösuhteen ulkopuolella omalla työllään itsensä elättäviä on jo yli 180 000. On viitteitä siitä, että erityisesti yritystoiminnan aloituksen ja nivelvaiheiden kynnystekijöitä vähentämällä olisi […]

[ Lue lisää → ]

Lausunto lakiesitykseen yksityisistä arkistoaineistoista

Lakiesityksen mukaan siirryttäisiin valtionavun maksamisessa ensisijaisesti yksityisten arkistoaineistojen säilyttämiseen ja käyttöön. Valtionapua ei enää perusteltaisi instituutioiden toimintaedellytysten turvaamisella, millä viitataan yksityisarkistojen kiinteistö- ja henkilökuluihin. On selvää, että arkistoaineiston säilyttäminen ja käyttö on tärkeää, mutta kuinka säilyttäminen ja käyttö onnistuu ilman seiniä ja osaavaa henkilökuntaa. Perusteluissa mainittu päämäärä ”valtionrahoituksen vaikuttavuuden” parantamistavoite ei täysin avaudu.

[ Lue lisää → ]

Lausunto kansallisesta säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmasta

Vasemmistoliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kansallisen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmasta ja tutkimuksen uudelleenjärjestelyistä. STUK:n johtava rooli säteilyturvallisuuden tutkimuksessa on ollut perusteltu tiedon kansallisen käytön näkökulmasta, mutta yhteistyön vahvistaminen yliopistojen ja kansainvälisten tutkimusverkostojen kanssa on erittäin tervetullutta.

[ Lue lisää → ]

Vasemmistoliitto haluaa laajentaa ryhmäkanneoikeutta

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättää lakialoitteen ryhmäkanneoikeuden laajentamiseksi. Nykyisin ryhmäkanne on mahdollinen vain kuluttaja-asioissa kuluttaja-asiamiehen nostamana. Lakialoitteen myötä rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on työntekijöiden edunvalvonta, olisi itsenäinen kanneoikeus työntekijän ja työnantajan työsuhteesta johtuvien riita-asioiden käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on ympäristöasioihin tai ihmisoikeuskysymyksiin vaikuttaminen, olisi itsenäinen kanneoikeus näissä asioissa. Myös tasa-arvovaltuutetulle ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle esitetään oikeutta ajaa […]

[ Lue lisää → ]

Lakialoite nuorten maksuttomasta ehkäisystä

LAKIALOITE laiksi terveydenhuoltolain 13 §:n muuttamisesta Eduskunnalle Lakialoitteessa esitetään säädettäväksi kunnille velvollisuus tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Lakiesityksen tavoitteena on parantaa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, vähentää ei-toivottuja raskauksia ja raskaudenkeskeytyksiä, sekä vähentää sukupuolitautitartuntoja. Velvoite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta voitaisiin sote-uudistuksen jälkeen siirtää kunnilta maakunnille samalla kun muukin järjestämisvastuu siirtyy. Lakialoitteessa esitetään kunnille velvollisuutta tarjota […]

[ Lue lisää → ]

Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Tulisiko pormestarin suora vaali mahdollistaa lainsäädännössä? Vastaus: EI Kommentti: Nykyinen järjestelmä, jossa valitaan kaupunginjohtajia ja apulaiskaupunginjohtajia näennäisesti pätevyyden mukaan, mutta tosiasiassa poliittisin perustein, on kestämätön. Se vie kuntalaisten silmissä uskottavuutta poliittiselta päätöksenteolta. Ongelmallista on myös se, että nämä poliittisesti virkoihin nimitettyjen henkilöiden työt jatkuvat yli valtuustokausien. Emme kuitenkaan kannatta suoraa pormestarivaalia. Se henkilöisi liikaa vaaleja […]

[ Lue lisää → ]