Ampumarata- ja ampuma-aselakilausunto 16.10.2013

Sisäasiainministeriö
Poliisiosasto

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi.

Vasemmistoliitolla ei ole ampumaratalain keskeisiin osiin huomautettavaa. Kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen, että mielestämme kaikkien ampumaratojen tulisi olla luvanvaraisia, myös ns. vähäisten ampumaratojen.

Ampuma-aselain osalta olemme tyytyväisiä siihen, että on osin ryhdytty lainsäädännön kiristämiseen. Ehdotetut toimet eivät kuitenkaan nähdäksemme estä riittävästi aseiden väärinkäyttöä tai vääriin käsiin joutumista.

Suomessa on muihin maihin nähden paljon aseita, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia erityisesti niiden turvalliselle säilyttämiselle.

Viime vuosien ampumatapauksissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti vaarallisimmiksi ovat osoittautuneet puoliautomaattiset käsiaseet. Vaarallisimpien asetyyppien kieltoa esitti mm. Kauhajoen kouluampumisten tutkintalautakunta.

Vasemmistoliitto pitää esityksen puoliautomaattisia aseita koskevaa sääntelyä riittämättömänä. Vähintään puoliautomaattisia käsiaseita tulisi koskea samat määräykset kuin erityisen vaaralliseksi luokiteltuja aseita.

Muiden Pohjoismaiden kokemuksista tulisi myös oppia. Yhden henkilön hallussa pitämien aseiden määrän rajoittamista sekä aselupien määräaikaisuuden laajentamista tulisi harkita.

Lakia valmistelleessa työryhmässä on ollut laaja ase- ja ampumaharrastajien järjestöjen edustus. Laajemman yhteiskunnallisen näkökulman huomioiminen esimerkiksi rauhanjärjestöjen edustuksen kautta olisi voinut tehdä työryhmän työstä tasapainoisemman.

Erityisiä huomioita

Aseiden säilyttäminen
Esityksen mukaan erityisen vaarallinen ampuma-ase tai yhteensä enemmän kuin viisi ampuma-asetta tulisi säilyttää standardoidussa turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä säilytystilassa.

Vasemmistoliiton mukaan esitys on riittämätön puoliautomaattisten aseiden osalta. Niitä tulisi kohdella erityisen vaarallisten aseiden tavoin, jolloin ne tulisi lukumäärästä riippumatta säilyttää edellä mainitusti.

Turvallisemman säilytysvaatimuksen ulottamista myös viittä asetta pienempään määrään tulisi harkita. Turvakaapin hankkiminen ei muodosta kohtuutonta lisäkustannusta esimerkiksi kolmen tai neljän aseen yhteenlaskettuun hintaan suhteutettuna.

Kaupallinen säilyttäminen
Esityksen mukaan jatkossa ase-elinkeinoluvan voisi saada pelkästään kaupallista säilyttämistäkin varten. Tällainen lupa voisi asekauppiaiden, aseseppien ja asevalmistajien lisäksi kiinnostaa esimerkiksi vartioimisliikkeitä tai panttilainaamoja.

Nykyinen laki on tulkittavissa siten, että asekauppiaat voivat harjoittaa kaupallista ampuma-aseen säilyttämistä.

Vasemmistoliiton mukaan mahdollisten kaupallisen säilyttämisen harjoittajien joukon laajentamisessa nykyisestä tulisi olla pidättyväinen. Siksi selvyyden vuoksi laissa tulisi mainita asekauppiaat, asesepät ja asevalmistajat ainoina mahdollisina säilytyspalvelujen tarjoajina.

Ilma- ja jousiaseet
Esityksessä tehokkaimpia ilma-aseita koskee pääosin sama lupamenettely kuin ampuma-aseita. Lain ulkopuolelle rajattaisiin ne ilma-aseet, joiden kaliiberiluku on pienempi kuin 6,35 mm.

Vasemmistoliiton mukaan matalampi, esimerkiksi 5,50 mm kaliiberiluku tekisi laista tehokkaamman. Kaliiberiluvun lisäksi ilma-aseiden vaarallisuutta tulisi tarkastella ammuksen lähtönopeuden perusteella. Ilma-aseiden lupamenettelystä ei ole syytä poiketa esimerkiksi sillä perusteella, että henkilöllä on ampuma-aselupa.

Vasemmistoliiton mukaan myös tehokkaimpia jousiaseita tulisi koskea vastaava sääntely kuin ilma-aseita.

Ampuma-aseilmoitus
Esityksen mukaan poliisi saa säilyttää lääkärin tekemää ampuma-aseilmoitusta enintään kolme vuotta. Vasemmistoliiton mukaan väärinkäytöksien estämiseksi olisi harkittava myös pidempää säilytysaikaa.

Lopuksi

Monia harrastuksia rajataan yleisen edun vuoksi, ja myös ampumaharrastusta on säänneltävä nykyajan vaatimusten mukaisesti. Aselainsäädännöllä ei kuitenkaan yksin kyetä estämään ampuma-aserikoksia. On satsattava rikoksia ennaltaehkäisevään sosiaalityöhön, mielenterveyspalveluihin, kotien ja koulujen tukipalveluihin, sekä viranomaisyhteistyöhön. Aseväkivallan keskeinen syy on yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta seuraavassa pahoinvoinnissa ja siinä, että arjen turvallisuudelle välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut on laiminlyöty.

Helsinki 17.10.2013
Vasemmistoliitto r.p.

Marko Varajärvi
puoluesihteeri

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille