lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Vasemmistoliiton lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräistä siihen liittyvistä muista laeista

Vasemmistoliiton vastaukset ovat ISOILLA KIRJAIMILLA.

1. Vastaajatahon virallinen nimi
Vasemmistoliitto rp.

2. Mahdollistavatko tai tukevatko mielestänne esitettävät asiakastietolain muutokset sote-palvelujärjestelmän uudistusta riittävällä tavalla? * kyllä  KYLLÄ PÄÄOSIN  ei pääosin  ei  ei kantaa

3. Lain tarkoituksena olisi edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen ja asiakkaan itsensä tuottamien hyvinvointitietojen tietoturvallista sähköistä käsittelyä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä säätää asiakas- ja hyvinvointitietojen käsittelyyn sovellettavista yhtenäisistä ja yleisistä periaatteista ja vaatimuksista. Lailla toteutettaisiin yhtenäinen sähköinen asiakastietojen arkistointipalvelu sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Varmistavatko esitettävät säädökset riittävällä tavalla sähköisen käsittelyn ja digitalisaation edistämisen sosiaali- ja terveydenhuollossa? * KYLLÄ  kyllä pääosin  ei pääosin  ei  ei kantaa

4. Esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä ja tuottamisessa ja suunnittelussa syntyvät asiakasta koskevat tiedot talletetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasrekisteriin. Kannatatteko esitystä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasrekisteristä? * KYLLÄ  kyllä pääosin  ei pääosin  ei  ei kantaa

5. Esityksen mukaan asiakastietojen käsittelyn perusteena on oltava asiakas- tai potilaslain mukainen asiakas- tai hoitosuhde tai muu lakiin perustuva oikeus. Kannatatteko esitystä, että ammattihenkilö voi käsitellä asiakastietoa asiakas – tai potilassuhteen tai lain perusteella, pääsääntöisesti ilman asiakkaan suostumusta? * KYLLÄ  kyllä pääosin  ei pääosin  ei  ei kantaa

6. Asiakkaalla on esityksen mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä koskevia asiakastietoja toiselle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän sisällä asiakkaalla ei ole kielto-oikeutta. Kannatatteko esitystä, että asiakas ei voi kieltää asiakastietojensa luovuttamista rekisterinpitäjän sisällä? *KYLLÄ  kyllä pääosin  ei pääosin  ei  ei kantaa

7. Henkilö voi esityksen mukaan tallettaa tietojaan tai hyvinvointisovelluksen tuottamia tietoja omatietovarantoon. Henkilöllä on oikeus päättää tietojensa käytöstä ja poistamisesta omatietovarannosta. Henkilö voi antaa suostumuksen siihen, että palvelunantaja saa hyödyntää työtehtävissään asiakkaan omatietovarannossa olevat hyvinvointitiedot. Henkilöllä on oikeus kieltää omatietovarannossa olevan hyvinvointitiedon näyttämisen. Kannatatteko esitystä hyvinvointitietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä suostumuksista ja kielloista? *KYLLÄ  kyllä pääosin  ei pääosin  ei  ei kantaa

8. Reseptikeskuksessa olevia tietoja potilaan lääkemääräyksistä, niiden toimitustiedoista ja uudistamispyynnöistä sekä muista lääkitystiedoista saisi esityksen mukaisesti käsitellä hoito- tai asiakasuhteessa ilman potilaan suostumusta. Potilas voisi kuitenkin kieltää yksilöimiensä lääkkeiden ja niihin liittyvien merkintöjen luovutuksen. Kannatatteko esitystä lääkemääräysten käsittelystä? *KYLLÄ  kyllä pääosin  ei pääosin  ei  ei kantaa

9. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta.

Laissa tulisi olla selkeämmin myös valitustie asiakkaalle tai potilaalle, mikäli rekisteriin on tehty virheellisiä merkintöjä. Erityisesti virheelliset merkinnät koskien arkaluontoisia tietoja sosiaalihuollon asiakkaan perheeseen liittyen muun muassa lastensuojelussa, ovat sellaisia, joiden korjaamiselle tulee olla selkeä menettelytapa.

Esitykseen saattaa sisältyä perustuslaillisia ongelmia, johon perustuslakivaliokunta ottaa eduskuntakäsittelyn yhteydessä kantaa.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille