Lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
Kirjaamo

Vasemmistoliiton lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunta hyväksyi vanhuspalvelulain säätämisen yhteydessä yksimielisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisen lausuman: ” Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi henkilöstömitoituksen toteutumisen vanhuspalvelulaissa tarkoitetulla tavalla vuoden 2014 aikana ja mikäli ympärivuorokautisessa hoidossa ei ole saavutettu suositusten mukaista henkilöstömitoitusta (vähintään 0,5), antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä.” Koska ko. mitoitusta ei kaikissa toimipisteessä ollut saavutettu on nyt säädettävä lakiluonnoksessa esitetyllä tavoin asetuksenantovaltuutuksesta. Sitä edellyttää jo eduskunnan arvovallan kunnioittaminen. Lakiluonnoksen sisältöön vasemmistoliitolla ei ole huomauttamista.
Jotta hallituksen esitys ehdittäisiin käsitellä vielä tämän vaalikauden aikana, esitys on annettava eduskunnalle viivyttelemättä.

Helsinki 13.2.2015

Vasemmistoliitto r.p.

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille