Lausunto täydennyspoliisityöryhmän loppuraportista

Sisäministeriö

Vasemmistoliitto rp:n lausunto täydennyspoliisityöryhmän loppuraportista

Vasemmistoliiton kanta

Vasemmistoliitto ei katso tarkoituksenmukaiseksi täydennyspoliisijärjestelmän käytön laajentamista ns. normaalioloihin, kuten työryhmä esittää, vaan katsoo, että täydennys-poliisien käytön tulee rajoittua poikkeusoloihin valtioneuvoston päätöksellä hyväksyttä-viin tarkoituksiin, kuten vartiointi-, suojaus- ja kulunvalvontatehtäviin.

Työryhmän esitys täydennyspoliisijärjestelmän käytön laajentamisesta johtuu osin siitä, että nykyiselle täydennyspoliisijärjestelmälle ei ole ollut normaalioloissa käyttöä ja koska työryhmä lähtee siitä, että täydennyspoliisijärjestelmää sinänsä edelleen tarvitaan, se ehdottaa uusia tehtäviä täydennyspoliisille.

Lausunnon perustelut

Työryhmä ei esitä ratkaisua siihen, miten ansiomenetykset korvattaisiin ja miten työsuh-teessa olevat irrotettaisiin täydennyspoliisitehtävään. Arvioimme, että vapaa-ajan harras-tuksena täydennyspoliisijärjestelmästä ei tulisi nykyistä toimivampaa järjestelmää eikä se toisi mitään lisäarvoa kansalaisten turvallisuuteen.

Nykyisin täydennyspoliisin käyttö poliisilaissa on eräitä vähäisiä poikkeuksia lukuun ot-tamatta rajoitettu valmiuslain ja puolustustilalain poikkeusoloihin. Täydennyspoliisihen-kilöstöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:ssä täydennyspoliisin käyttö rajoitet-tiin kuitenkin vain valmiuslaissa ja puolustustilalaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin.

Liikenteen valvontatehtävät ja järjestyksenvalvontatehtävät voidaan hoitaa nykyisten säännösten puitteissa ns. normaaliolojen aikana myös luonnononnettomuuksien tilan-teessa. Puolustusvoimien hälytysvalmiusryhmät ovat perinteisesti osallistuneet poliisin johdolla kadonneiden etsintään. Näitä tehtäviä voidaan laajentaa myös luonnonkata-strofien tilanteisiin. Tarvittaessa myös puolustusvoimissa toimivat sotilaspoliisin joukku-eet on liitettävissä liikenteen valvontatehtävien hoitoon ns. normaalioloissa.

Poliisilla on tieliikennelain 49 §:n (523/2009) ja tieliikenneasetuksen 2 §:n (1133/1998) mukaan mahdollisuus antaa määräyksiä liikenteen ohjaukseen liittyviin tehtäviin. Polii-silain 9 luvun 3 §:ssä (872/2011) säädetyn avustamisvelvollisuuden perusteella poliisil-la on mahdollisuus saada apua erilaisissa onnettomuustilanteissa. Tätä täydentää polii-silain 9 luvun 4 §:ssä säädetty vapaaehtoistoiminta. Tämän lisäksi pelastuslain 37 §:ssä (379/2011) säädetään velvollisuudesta osallistua pelastustoimintaan

Ehdotus täydennyspoliisin käyttämisestä järjestyksenvalvontaan yleisötilaisuuksissa ja pelkällä poliisilaitoksen päätöksellä on vakinaisen poliisin korvaamista heikommin kou-lutetuilla vapaaehtoisella ilmaistyövoimalla. Ehdotus pahimmillaan vaarantaa ihmisten perusoikeuksien toteutumista, kuten mielipiteen ilmaisemis- ja kokoontumisvapautta normaalioloissa.

Helsinki 19.2.2015

Vasemmistoliitto r.p.
Marko Varajärvi
puoluesihteeri

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille