Yksityisten perintäfirmojen käyttäminen sote-asiakasmaksujen perinnässä on lopetettava

Vasemmistoliiton kansanedustajan Paavo Arhinmäki on jättänyt kirjallisen kysymyksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perinnästä ja huojennuskäytännöistä. Arhinmäki pitää kestämättömänä tilannetta, jossa vuosittain yli 400 000 sote-asiakasmaksua päätyy ulosottoon ja jossa yli puolet kunnista käyttää maksujen perintään yksityisiä perintäfirmoja.

– Tällä hetkellä pienikin maksamaton lasku voi ajaa ihmisiä velkakierteeseen perintä- ja oikeudenkäyntikulujen myötä. Ylikansalliset perintäfirmat tekevät voittoa vähävaraisten sairaiden ahdingolla, vaikka julkinen sektori voisi hyvin vastata maksujensa perinnästä sosiaalisesti vastuullisella tavalla, Arhinmäki sanoo

Kysymyksessään Arhinmäki peräänkuuluttaa hallitukselta toimia myös asiakasmaksulain huojennuspykälien vahvistamiseksi. Nykyisin laki velvoittaa soveltamaan huojennusmekanismia vain maksukyvyn mukaan määrättyihin terveydenhuollon maksuihin, kun taas tasamaksujen osalta velvoittavaa lainsäädäntöä ei ole.

– Valmisteilla olevasta asiakasmaksu-uudistuksesta puhuttaessa hallitus on korostanut lähinnä paremman tiedottamisen merkitystä, mutta on selvää, että huojennuskäytäntöjä tulee pystyä laajentamaan myös nykyistä velvoittamalla lainsäädännöllä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti Vasemmistoliiton aloitteesta viime viikolla, että Helsinki ryhtyy selvittämään keinoja, joilla ehkäistä vähävaraisten kaupunkilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista johtuvia maksuvaikeuksia.

– Ongelman laajuuden vuoksi ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tarvitaan myös valtakunnallisia toimenpiteitä. Ei voi olla niin, että asiakasmaksut vaarantavat perustuslain takaaman oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

 

 

 

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perinnästä

Eduskunnan puhemiehelle

 

Vuosittain noin 400 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua päätyy ulosottoon, mikä on yli 14 prosenttia kaikista ulosottoasioista. Kun kunnat myyvät maksamattomat laskut yksityisille perintäfirmoille, pienikin lasku voi perintä- ja oikeudenkäyntikulujen myötä ajaa ihmisiä taloudelliseen ahdinkoon ja johtaa velkakierteeseen. Ylikansallisten perintäfirmojen toiminta on usein havaittu jopa laissa säädetyn hyvän ulosottotavan vastaiseksi, eikä niiden valvonta ole riittävää.

Kuntaliiton mukaan yli puolet kunnista käyttää asiakasmaksujen perinnässä yksityisiä yrityksiä, vaikka perintälaki kieltää perintätoimiston esiintymisen hakijana tai asiamiehenä julkisen saatavan ulosotossa. Näin toimiessaan kunnat käyttävät perintätoimistoa ns. teknisenä toimijana, mikä on Kuntaliiton mukaan vähintäänkin lain hengen kiertämistä. Perinnät myös kohdistuvat pääasiassa pienituloisiin tai muuten heikossa asemassa oleviin henkilöihin, ja ilman sosiaalista harkintaa ovat omiaan syventämään ongelmia.

Asiakasmaksulain 11 §:ssä on jätetty kunnille huomattavaa liikkumavaraa asiakasmaksujen perimättä jättämisen ja alentamisen suhteen, minkä seurauksena huojennusmekanismin soveltamisessa on suuria kuntakohtaisia eroja. Terveydenhuollon maksujen osalta laki velvoittaa soveltamaan huojennusmekanismia vain maksukyvyn mukaan määrättyihin maksuihin, kun taas tasamaksujen osalta velvoittavaa lainsäädäntöä ei ole. Huojennusmekanismin puutteellista soveltamista ei ratkaista paremmalla tiedottamisella vaan tarve velvoittavan lainsäädännön laajentamiselle on ilmeinen.

Perustuslaki edellyttää julkisen vallan turvaavan jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Nykyisten ulosottotilastojen perusteella asiakasmaksut ja nykylainsäädännön puutteelliset huojennusmekanismit näyttävät vaarantavan perustuslain toteutumisen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksu-uudistuksen yhteydessä näiden ongelmien korjaaminen on ensisijaisen tärkeää.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen periminen yksityisten perintätoimistojen kautta lopetetaan ja

 

aikooko hallitus tehdä asiakasmaksulain 11§:n mukaisen huojennusmekanismin soveltamisesta terveydenhuollon tasamaksuihin velvoittavaa?

 

Helsingissä 4.6.2018

Paavo Arhinmäki

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille