Koulutuspaikka jokaiselle nuorelle

Peruskoulun tulee tarjota jokaiselle lapselle korkeatasoinen perusopetus, jossa otetaan huomioon lapsen yksilöllinen tapa oppia. Ketään ei saa jättää jälkeen jo tässä vaiheessa. Pienet opetusryhmät auttavat lasta oppimaan ja tukevat hänen kehitystään. Peruskoulun opetusryhmän enimmäiskoon tulee olla 20 oppilasta ja enimmäiskoosta tulee säätää lailla. Oppilaiden yksilölliseen tukemiseen on panostettava: opintojen ohjaus sekä koulupsykologi- ja kuraattoripalvelujen ja muiden kouluterveyshuollon palvelujen alueellinen saatavuus on varmistettava peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tehostetun ja erityisen tuen resurssit on varmistettava.

Lapsille ja nuorille on taattava yhtenäinen opinpolku esikoulusta työelämään. Kaikille peruskoulunsa päättäville alle 18-vuotiaille nuorille on taattava toisen asteen opiskelupaikka. Oppisopimuskoulutusta on kehitettävä käytännöllisenä vaihtoehtona. Oppivelvollisuusikä tulee nostaa 18 ikävuoteen.

Korkeakoulutuksen riippumattomuus on palautettava. Yliopistojen perusrahoitusta on lisättävä valtion varoista niin, etteivät ne ole taloudellisesti yritystoiminnasta riippuvaisia. Tutkintojen supistaminen Bolognan prosessin varjolla laskee suomalaisten koulutustasoa lyhytnäköisin perustein. Maisterin tutkinto on säilytettävä edelleen perustutkintona. Korkeakoulujen sisäistä demokratiaa on vahvistettava. Yliopistojen autonomian tulee merkitä yliopistoväen ajattelun ja toiminnan autonomiaa.

Lisätietoja: Paavo Arhinmäki

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille