Julkinen rahoitus kohdistettava vain julkiseen terveydenhuoltoon

Terveyseroja kasvattavat yhteiskunnallisen eriarvoisuuden ja etenkin tuloerojen kasvun ohella terveydenhuollon rakenteen hajanaisuus sekä rahoituksen alueellinen riittämättömyys ja sen monikanavaisuus. Kunnat rahoittavat julkista terveydenhuoltoa ja yksityistä tuetaan Kelan sairausvakuutuskorvauksin. Potilaat maksavat Suomessa terveyspalveluista suuremman osuuden kuin monissa muissa EU-maissa. Siksi perusterveydenhuollon asiakasmaksut on poistettava.

Suuret tuloerot aiheuttavat suuria terveyseroja. Yhteiskunnan kustantamien sosiaali- ja terveyspalvelujen on tasoitettava ihmisten välisiä hyvinvointieroja. Hyvä hoito kaikille toteutuu vain sosiaalisesti, taloudellisesti ja alueellisesti tasa-arvoisen terveydenhuollon avulla. Palvelujen järjestämisvastuu, tuottaminen ja palveluun tarvittavat rahat on yhdistettävä samaan, riittävän väestöpohjan omaavaan kuntaan tai alueeseen.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto pysyy kunnossa, kun huolehditaan sen riittävistä voimavaroista. Sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaiden hoito edellyttää riittävää hoitohenkilöstön määrää julkisessa terveydenhuollossa.  Liian vähäiset voimavarat ja vähäinen vetovoima ovat liian usein heikentäneet ratkaisevasti syrjäisten ja pienten kuntien edellytyksiä palkata pysyvä virkalääkäri. Tämä on avannut tietä terveyspalveluiden yksityistämiselle.

Julkinen rahoitus on kohdistettava vain julkiseen terveydenhuoltoon. Markkinaperusteisen, voitontavoitteluun perustuvan terveydenhuollon laajeneminen julkisesti tuotettuja terveyspalveluja syrjäyttäen on pysäytettävä. Palvelut on järjestettävä tarpeeksi suurissa peruskunnissa tai palvelualueilla niin, että kaikki suomalaiset saavat laadukkaat ja tasa-arvoiset terveyspalvelut demokraattisesti valitun hallinnon ohjaamina. Esitetyssä 70 kunnan mallissa liian moneen kuntaan jää liian pieni väestöpohja sosiaali- ja terveyspalveluiden optimaaliseksi tuottamiseksi. Samanaikaisesti on pidettävä huolta, että perusterveydenhuolto tuotetaan lähipalveluna terveyskeskuksissa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliset hallinnolliset ja muut raja-aidat on poistettava.

Sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat valtaosan kuntien palveluista niin toiminnallisesti kuin rahoituksellisestikin. Siksi kuntarakenneuudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne- ja rahoitusuudistusta on valmisteltava yhtä matkaa ja tasavertaisesti. Tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat välttämätön ehto aidosti toimintakykyisille kunnille.

Lisätietoja:
puoluesihteeri Sirpa Puhakka 045 7731 3000

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille