Vasemmisto vaatii pankkisektorin kokonaisuudistusta

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on koonnut ehdotuksensa rahoitussektorin kokonaisuudistukseksi. Ehdotus sisältää veroparatiisitalouden ja haitallisen verokilpailun estämisen, rahoitusmarkkinoiden verottamisen, rahoitusvalvonnan tehostamisen ja pankkien jakamisen, pankkien sääntelyn lisäämisen ja yhteiskunnan osallistumisen ehdot, arvopaperi- ja johdannaiskaupan sääntelyn, kansanpankin perustamisen ja Euroopan keskuspankin roolin muuttamisen.

Pankkien oikeus luotonlaajennukseen sekä niiden keskeinen rooli yhteiskunnassa asettavat niille poikkeuksellisen vastuun. Pankkisektori on toiminnallaan osoittanut, ettei se pysty eikä halua kantaa tätä vastuuta omasääntelyllä.

Yhdysvaltain lisäksi myös Euroopassa merkittävät pankit ovat keskittyneet keinottelemaan suuria lyhyen tähtäimen voittoja. Riskialttiit järjestelyt on usein piilotettu taseen ulkopuolisiin järjestelyihin.

Jotta miljarditappioita ei enää kaadettaisi veronmaksajien niskoille, rahoitusjärjestelmän tuen on oltava vastikkeellista. Vaikeuksiin ajautuneiden pankkien omistajien on maksettava tappiot omistuksen menetyksellä. Rahoitustoiminnan on verotuksen kautta osallistuttava yhteiskunnan kustannuksiin.

Vasemmisto ehdottaa rahoitusalan tervehdyttämistä joukolla keinoja. Valvontaa on tehostettava ja sen on ulotuttava myös taseen ulkopuolisiin järjestelyihin. Ellei kyetä luomaan EU:n kattavaa menettelyä, jossa unioni valvoo rahoitussektoria ja vastaa tarvittaessa sen saneeraamisen kustannuksista, valtioita heiluttavat liian suuret pankit on pilkottava ja eristettävä talletuspankkitoiminta keinottelusta.

Euroopan keskuspankki (EKP) pystyy nykytilanteessa tarjoamaan oikeastaan rajattomat mahdollisuudet nykyisiin valtioiden rahoitusongelmiin. EKP on kytkenyt osallistumisensa siihen, että asianomainen maa sitoutuu vakauttamisohjelmaan. Jotta perusteiltaan kestävät euromaat eivät epäluulon ja keinottelun takia joudu ongelmiin valtionlainojen koroista, tarvitaan välitöntä EU:n puuttumista korkotasoon.

Tämän lisäksi on otettava tarkasteluun se, mikä on EKP:n oikea rooli unionin ja sen jäsenmaiden rahoituksessa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toteaa, että ratkaisuja talouden saamiseksi kestävälle pohjalle on paljon, kunhan pankkisektorin ei enää anneta sanella pelisääntöjä.

1. Veroparatiisitalouden ja haitallisen verokilpailun estäminen
* Yritysverotukselle on luotava EU:n laajuiset minimitasot.

* Velvoitetaan Euroopassa toimivat yritykset maakohtaiseen kirjanpitoon.

* Rajoitetaan yhtiöketjun sisäisten luottojen korkojen vähennysoikeutta ja konserniavustusten käyttöä tuloksen ohjaamiseksi verotuksellisesti edullisiin maihin

* Siirrytään kahdenvälisestä verotietojen vaihdosta monenkeskiseen.

* Verotetaan raskaasti rahaliikennettä veroparatiiseihin, kunnes ne suljetaan.

* Hallintarekisterit on avattava julkisiksi koko Euroopan alueella ja niiden verotuskohtelu on yhtenäistettävä.

2. Rahoitusmarkkinoiden verottaminen
* Rahoitusmarkkinoita on ryhdyttävä verottamaan ja veron pitää kattaa kaikki transaktiot.

* Johdannaisten kevyempi verokohtelu ei ole perusteltua.

* Suomen pitää olla jo alkuvaiheessa mahdollisen pienemmän maaryhmän mukana verottamassa rahoitusmarkkinoita. Euroalueen lisäksi mukaan on saatava mahdollisimman monta maata.

3. Rahoitusvalvonta ja pankkien jakaminen talletus- ja investointipankkeihin
* Unionin rahoitusvalvontaa on tehostettava ja sen on ulottuva myös ns. varjopankkitoimintaan

* Pankkien jakaminen estää talletuksilla keinottelun ja turvaa luotettavan säästöpankkitoiminnan.

* Pankit eivät saa olla niin isoja, että niiden kaatuminen vaarantaa koko pankkisektorin.

4. Pankkien sääntely ja pääomittaminen
* Palkkiot lyhytaikaisista voitoista on kiellettävä.

* Veroparatiisien käyttö on kiellettävä keskuspankkirahoitusta käyttäviltä pankeilta.

* Pääomitusta annetaan pankeille verovaroista ainoastaan niiden omistusta vastaan.

* Pankkivalvonnan piiriin on siirrettävä sijoitusrahastot sekä ns. varjopankit eli pankkien toimialalla toimivat yhteisöt, kuten johdannaiskauppaa käyvät vakuutusyhtiöt, pankkien taseisiin vaikuttavat tytäryhtiöt ja teollisuus- ja kauppakonsernien rahoitusosastot.

5. Arvopaperi- ja johdannaiskaupan sääntely
* Lyhyeksimyynti on kiellettävä.

* Kaikki johdannaiskauppa on siirrettävä kahdenvälisestä (OTC) kaupankäynnistä julkiseen selvitykseen (clearing).

* Uudet arvopaperistettavat finanssituotteet on säädettävä luvanvaraisiksi tai luotava rekisteri sallituista kauppamuodoista.

* On kansainvälisesti sovittava keinoista, joilla säännellään automatisoitua kaupankäyntiä, ns. nanosekuntikaupankäyntiä.

6. Julkisomisteisen ”kansanpankin” perustaminen
* Pankin ei ole tarkoitus maksimoida voittojaan, joten se voi keskittyä luotettavan peruspankkitoiminnan turvaamiseen tavallisille ihmisille ja pienille yrityksille.

7. Euroopan keskuspankin roolin muuttaminen
* Sen estämiseksi, että epäluottamus ja keinottelu eivät tässä tilanteessa nosta unionimaiden valtionobligaatioiden korkoja kohtuuttomiksi, Euroopan keskuspankin (EKP) on tarvittaessa puututtava tukiostoin tilanteeseen.

* EKP:stä on tehtävä viimekätinen lainaaja euroalueelle, keskuspankkirahan luojana sen uskottavuus voittaa verovaroista kerätyt järjestelyt. Samalla pankin päätöksentekoa on kansanvaltaistettava.

Lisätietoja: puheenjohtaja Annika Lapintie 050 511 3156

 

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille